พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก

สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก

คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สมุดโทรศัพท์ (Excel)  


กระทรวงมหาดไทย


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์   0-5551-1001   0-5551-1001   08-9203-0414* 
   เลขานุการ   นายกฤษณะ เก่งกล้า   0-5551-1001   0-5551-1001   08-3791-1236 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 1   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์   0-5551-1173   0-5551-1173   08-9203-1168* 
   เลขานุการ   นายชยางกูร บัวเงิน   0-5551-1173   0-5551-1173   06-3902-8444 
   เลขานุการ   นางสาวสุภิดา ทองแย้ม   0-5551-1173   0-5551-1173   08-1976-1327 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2   นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์   0-5551-1003    0-5551-1003    08-9203-1615* 
   เลขานุการ   นางสาววาสนา อยู่พ่วง   0-5551-1003    0-5551-1003    08-1474-1123 
   สำนักงานจังหวัดตาก      0-5551-1546   0-5551-1503 ต่อ 23666,23555    
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก   นางสาวธนียา นัยพินิจ   0-5551-3161   0-5551-1503    08-9203-4158* 
 ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   นายประยงค์ อินชูรันต์   0-5551-3160   0-5551-1503   08-9203-4161* 
 ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์   0-5551-2151, มท.23126-7   0-5551-2151   08-9203-4159* 
 ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ   นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์   0-5551-1546   0-5551-1503    08-9961-8635, 08-4387-8754  
 ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์    0-5551-3163 , มท.23304    0-5551-3163   08-5484-2532* 
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก   นางสาวจารุวรรณ เสือเพ็ง   0-5551-3164    0-5551-3164   06-3203-5509* 
   ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก      0-5551-3774   0-5551-3774    
10   ปลัดจังหวัดตาก   นายชุติเดช มีจันทร์   0-5551-1002   0-5551-1002   08-9961-8625* 
11   จ่าจังหวัดตาก   นายบุญเหลี่ยม ตาคำ   0-5551-3774   0-5551-2298   08-1831-6604* 
12   ป้องกันจังหวัดตาก   นายปริญญา สายโรจน์   0-5551-3189   0-5551-3189   08-1831-6645* 
13   เสมียนตราจังหวัดตาก   นางวัชรี พุ่มโพธิ์   0-5551-3628   0-5551-3628   08-1753-3760 
   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก      0-5551-1961   0-5551-3764    
14   พัฒนาการจังหวัดตาก   นายประยุทธ เจริญทรัพย์   0-5551-1961   0-5551-3764   08-4874-0630* 
   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก      0-5551-1222   0-5551-1222    
15   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก   นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก   0-5551-1222   0-5551-1223   08-1727-6568* 
   สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก      0-5551-1029   0-5551-4223    
16   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก   นายวิชัย หนูเจริญ   0-5551-1029   0-5551-4223   08-1710-3552 
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก      0-5551-1141   0-5551-5246    
17   ท้องถิ่นจังหวัดตาก   นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์   0-5551-1141   0-5551-5246   08-9956-1163 
   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก      0-5551-5975   0-5551-5975    
18   หน.สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก รกท. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข   0-5551-5975   0-5551-5975   08-9969-6732* 
19   นายอำเภอเมืองตาก   นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล   0-5551-1007   0-5551-1007   08-1867-1438 
20   นายอำเภอบ้านตาก   นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม   0-5559-1024   0-5559-2040   08-1867-1450 
21   นายอำเภอสามเงา   นายมานพ วิชิตนาค   0-5580-0750   0-5580-0750   08-1867-1458 
22   นายอำเภอวังเจ้า   นายภัควัต ขันธหิรัญ   0-5559-3006   0-5559-3006   08-1867-1497* 
23   นายอำเภอแม่สอด   นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์   0-5553-3390   0-5553-1077   08-1867-1460 
24   นายอำเภอพบพระ   นายอภิชาติ เหมือนมนัส   0-5556-9104   0-5556-9104   08-1867-1484* 
25   นายอำเภอท่าสองยาง   นายประสงค์ หล้าอ่อน   0-5558-9022   0-5558-9252   08-1867-1478 
26   นายอำเภอแม่ระมาด   นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์   0-5558-1607   0-5558-1607   08-1867-1471 
27   นายอำเภออุ้มผาง   นายประทีป โพธิ์เที้ยม   0-5556-1082,0-5556-1536   0-5556-1082   08-1281-9866,08-1867-1480* 
28   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก   นายชูชีพ ทองแจ่ม   0-5551-2449   0-5551-4666    08-5050-0439  
29   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด   นายถนัดกิจ น่วมอินทร์   0-5553-1166   0-5553-3966   08-1962-2918  
30   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   นางเพลินพิศ วิสูง   0-5551-1016 ต่อ 108   0-5551-4722   08-1972-6839 
31   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด   นายกมล ประดุงรุก   0-5556-3001, 0-5556-3510   0-5556-3511   08-9961-1930 
32   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก      0-5551-1546 (สายด่วน 1567)   0-5551-1503 ต่อ 23666,23555    
33   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (ศอ.ปส.จ.ตาก)      0-5551-2135   0-5551-2135    

กระทรวงกลาโหม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 / ผบ.กกล.รส.มทบ.310   พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร   0-5551-1416, 0-5551-1568   0-5551-1568   08-9919-6351 
 ผบ.กรมทหารราบที่ 14   พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน   0-5551-2336   0-5551-2336   08-9500-9522 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท.ณัฐกร เรือนติ๊บ   0-5551-1012   0-5551-1012   08-1962-2242 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท.สุทธิพงศ์ งาเวียง   0-5551-1408   0-5551-1408   08-1111-1087 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท.ธนเดช ธรรมชัย   0-5550-8869   0-5550-8869   08-6313-4579 
 สัสดีจังหวัดตาก   พ.อ.ชัชวาล ศิริเขต   0-5551-1217   0-5551-1217   08-4741-5111 
 รอง หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาก   นายอดุลย์  จันทร์คง   0-5551-3109   0-5551-3109   08-6615-9702 
 ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33   พ.อ.(พิเศษ)อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์   0-5553-3903    0-5553-3903   09-2257-0042 
 ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร   พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์   0-5551-5839, 0-5551-5840   0-5551-5840   09-1843-1454 
10   ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14   พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน   0-5580-1709   0-5580-1712   08-9500-9522 
11   หน.สนง.ประสานงานชายแดนไทย-พม่า   พ.อ.(พิเศษ)โอฬาร หาญสุรภานนท์   0-5551-2743   0-5551-2743   08-1886-4742 
12   ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ   พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน   0-5503-9757   0-5551-4376   08-6936-9595 
13   ผบ. นกส.3 สทพ.นทพ.   พ.ท.ทรงพล ผิวเณร   0-5580-0174   0-5580-0174   08-5757-0448 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   นายเสกสรร พฤทธิพงศ์กุล   0-5551-2130, มท.23562   0-5551-3371   08-6446-9187 
 เกษตรจังหวัดตาก   นายบุญยืน สิทธิบาล   0-5551-4291   0-5551-4291   08-1962-0304*, 08-3878-1550 
 ประมงจังหวัดตาก    นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง   055-515616   055-511019   081-6041035 
 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก   นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ   0-5551-1598, มท.23589   0-5551-1622   - 
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก   นายฐนะวัฒน์ ธนพรดิษนันทน์   0-5551-4378 ต่อ 16   0-5551-4719   08-0514-9265 
 ปศุสัตว์จังหวัดตาก   นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา   0-5551-1352   0-5551-1352   09-7918-3529, 08-4611-4016 
 สหกรณ์จังหวัดตาก   นายนิยม ผลินธรสิริ   0-5551-1022   0-5551-1022 ต่อ 112   09-5687-1465 
 ผอ.นิคมสหกรณ์แม่สอด   นายบรรจง ชัยขุนพล   0-5555-4154   0-5555-4154   08-1886-9870 
 ผอ.โครงการชลประทานตาก   นายดุสิต แสงสุคนธ์   0-5589-3628   0-5589-3604   08-1888-8950, 09-8256-8230* 
10   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก   นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา   0-5551-1020   0-5551-1020   08-1783-7864 
11   ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ   นายโสภณ ยอดพรหม   0-5589-6635   0-5589-6634   - 
12   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก   นายสุชาติ หมอกยา   0-5580-1594   0-5580-1594   08-1972-1446 
13   ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก   นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ   0-5589-0712   0-5589-0712   08-1972-1571 
14   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ   นายพินิจ เขียวพุ่มพวง   0-5550-8987   0-5550-8987   08-1373-0941 
15   ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก   นายธีรร์รัฐ ไชยเทพ   0-5550-8988   0-5550-8988   08-1764-9685 
16   ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฯ   นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม   0-5589-3232   0-5589-3226   08-1935-5835 
17   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก   นายกิตติพัทธ์ แก้วใส   0-5556-3391   0-5556-3391   - 
18   หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สอด   นายปรัชญา หล่าบรรเทา   0-5556-3321   0-5556-3321   08-1288-3999 
19   หัวหน้าศูนย์จักรกลประมงตาก   นายบุญทอม ชุติฤทธิชัย   0-5551-1498   0-5551-1498   08-1544-0228 
20   ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงฯ   นายศุภชัย ศรีจันทร์ดร   0-5580-6249   0-5580-6249   08-1961-6181 
21   ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด   นายฤกษ์ชัย ชูชื่น   0-5589-3232   0-5589-3232   - 

กระทรวงการคลัง


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 คลังจังหวัดตาก   นางสาวบุพผา อินทรสูตร   0-5551-1010, 0-5551-2089   0-5551-3191   06-1418-7683 
 ธนารักษ์พื้นที่ตาก   นายวิรัช เกตุนวม   0-5551-1765   0-5551-6529   08-1257-9761 
 สรรพากรพื้นที่ตาก   นางวันเพ็ญ ไชยวรรณ์   0-5551-4821   0-5551-4822   08-1950-3344 
 สรรพสามิตพื้นที่ตาก   นายจรูญ ราชกิจจา   0-5551-1006 ต่อ 101   0-5551-1006 ต่อ 107   08-4387-0260 
 นายด่านศุลกากรแม่สอด   นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์   0-5556-3095   0-5556-3753   09 0908 8264* 
 ผอ.สนง.คปภ.ตาก   นางพรทิพย์ อินทวงศ์   0-5551-4648   0-5554-0896   08-1174-8936 
 ผอ.สนง. ธ.ก.ส. จังหวัดตาก   นายธานินทร์ พิทักษ์อรรณพ   0-5554-1163 ต่อ 63   0-5554-1163 ต่อ 64   08-1953-9345 
 ผอ. ธนาคารออมสิน เขตตาก   นางนุชจรินทร์ ประสงค์วรณะ   0-5553-4404   0-5553-4405 ต่อ 20   08-1253-3249 
 ผจก. ธนาคารออมสิน สาขาตาก   นายพิชิต บำรุงพงษ์   0-5554-0441   0-5551-1147 ต่อ 17   - 
   ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพบพระ   นายเอกกมล ชัยบัณฑิตย์    0-5580-4241   0-5580-4241   08-1302-0090 
10   ผจก.สาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย   นายชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต   0-5551-1116   0-5551-1597   08-4075-5588 
11   ผจก.สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์   นายสราวุธ แดนโพธิ์    0-5552-1029   0-5552-1029   08-4531-6464 
12   ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตาก   นายมนู เขม้นดี   0-5551-5883   0-5551-5884   08-5488-4915 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก   นายสิโรตม์ มียศ   0-5551-6727 , 0-5551-4729   0-5551-1532   08-4817-4509 
 ผอ.ททท. สำนักงานตาก   นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร   0-5551-4341-3   0-5551-4344   08-9708-9306 
 ผอ.สำนักงานการกีฬาฯ (กกท.ตาก)   ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ กันสุวรรณ   0-5551-7625   0-5551-7625   08-1976-2756 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก   นายสุเมธ ทรายแก้ว   0-5551-1452, 0-5551-7446   0-5551-1452, 0-5551-7446   08-1886-5614* 
 หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก   นายสาโรจน์ อยู่กิ่ม   0-5589-6341-2   0-5589-6341-2   08-1727-6386 
 ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก   นางสาวจิราพร คำพุฒ   0-5557-7205, 0-5550-8831    0-5557-7205,0-5550-8831#17,18   08-9961-8645* 
 ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก   นางบุษราคัมส์ วีระนาคินทร์   0-5503-0102,แจ้งเหตุ0643530014   0-5503-0102   08-1882-1424* 

กระทรวงวัฒนธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 วัฒนธรรมจังหวัดตาก   นายสมนึก ปาปะเค   0-5551-7722   0-5551-7646   06-1410-4171 

กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ขนส่งจังหวัดตาก   นายสรรเพชญ ม่วงมาลี   0-5551-2786   0-5551-2745   09-2257-5476 
 หน.สนง.ขนส่งจังหวัดตากสาขาอำเภอแม่สอด    นายบุญเจริญ สิทธิเครือ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส   0-5553-2864   0-5553-3920   09-5687-7497 
 ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 1   นายวรศักดิ์ วงษ์รอด    0-5551-1675   0-5551-3287   08-9490-4959 
 ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)   นายสนิท ทองมา   0-5553-1284 ต่อ 110   0-5553-3387   08-6446-3245 
 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตาก   นายธงไชย ชมถนอม   0-5551-1562   0-5551-3388   08-1475-2585 
 ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 4   นายอำนาจ แฟงเอม   0-5589-3321ต่อ 888   0-5589-3320   08-1929-2710 
 ผอ.ท่าอากาศยานตาก   นางอุบลวรรณ วุฒิ (รกท.)   0-5556-3620 ต่อ 1111   0-5554-4593   08-1972-1191 
 ผอ.ท่าอากาศยานแม่สอด   นางอุบลวรรณ วุฒิ   0-5556-3620 ต่อ 1111   0-5551-4593   08-1972-1191 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 สถิติจังหวัดตาก   นายภาณุพันธ์ุ พิลึก   0-5551-1298   0-5551-2705   09-1708-0427 
 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก   นายสมทรง เดือนใหม่   0-5551-1967   0-5551-1967   08-1886-7213 
 หน.กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด   นายประหยัด แตงอุดม   0-5556-3286   0-5556-3394   08-9705-2150 
 หน.กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนฯ   นายเอกกมล พูลกลั่น   0-5588-1247   0-5588-1247   08-7209-3419 
 หน.กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ   นายวีระเนตร พิชญ์วิวัฒน์   0-5550-8961   0-5550-8961   08-9592-7322 
 หน.กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง   นายวัชรชัย ใจโปร่ง   0-5556-1089   0-5556-1369   08-6203-0545 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก   นายพิทักษ์ เดชะ   0-5551-1140   0-5551-1140   09-1771-6700 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด   นายมานะ ภู่จันทร์   0-5553-1277   0-5553-1277   09-1772-0615 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์พบพระ   นายบุญยัง บุญนิ่ม   0-5556-9082   0-5556-9082   08-2768-7361 
10   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก   นายจำรัส กองมณี   0-5559-1020   0-5559-1020   08-9461-9641 
11   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์สามเงา   นายมนตรี ถูกจิต   0-5559-9088   0-5559-9088   08-6208-7202 
12   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด   นายสมโภชน์ ศรีสมบัติ   0-5558-1140   0-5558-1629   08-1972-5365 
13   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง   นายบัญชา เขียวแก้ว   0-5558-9099   0-5558-3260   09-1772-0596 
14   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง   นายทองอยู่ ข่วงบุญ   0-5556-1127   0-5556-1127   08-1953-5049 
15   โทรศัพท์จังหวัดตาก   นายสุรเศรษฐ์ พรมยวน   0-5551-3533   0-5551-3538   08-1740-5602 
16   ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตาก   นายสุรพงษ์ เหลี่ยมแฉ่ง    0-5551-1139   0-5551-1540   08-1232-0125 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ   นายปัญญารัตน์ รังศิลป์   0-5551-2153   0-5551-2153   08-1752-0260 
 ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)   นายยุทธชัย ปัทมสนธิ   0-5551-1142 ต่อ 100   0-5551-1142 ต่อ 209   08-1379-8131* 
 ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)   นายเลิศ เอื้อทวีพล   0-5551-1441   0-5551-5470   08-9126-9326 
 ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก   นายอานนท์ บุญกัณฑ์   0-5551-1914   0-5551-2977   08-5721-7497 
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.24   นายสว่างวงศ์ เจนอักษร   0-5559-3044   0-5559-3044   08-1707-6092 
 ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก)   นายชิษณุ วงศ์นนทิ   0-5551-1763   0-5551-1763   08-1965-9228 
 หน.สนง.ประสานงานลุ่มน้ำ จ.ตาก   นางสาลี่ สอนสำโรง   0-5551-7670   0-5551-7670   08-9640-2480 
 หน.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   นายสุธน เวียงดาว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   0-5551-1429   0-5551-1429   08-9895-8533 

กระทรวงแรงงาน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 แรงงานจังหวัดตาก   นางสาวนมิตา วายนต์   0-5551-3773   0-5551-2896   08-9949-4205 
 จัดหางานจังหวัดตาก   นายมงคล สงคราม   0-5551-4569   0-5551-4570   09-3787-8899 
 หน.สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาขาอำเภอแม่สอด   นายบรรยง ขาวดี   0-5553-4639   0-5553-4640 ต่อ 14   - 
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก   นายสว่าง วีรกิจบริหาร   0-5551-1505, 0-5551-3642   0-5551-1505, 0-5551-3642   08-1886-3649* 
 ประกันสังคมจังหวัดตาก   นางสุมาลี คำประยูร   0-5551-2450   0-5551-3672   08-1887-0487 
 ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก    นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ   0-5551-5248   0-5551-5248   08-5483-8546 

กระทรวงสาธารณสุข


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก   นพ.จรัญ จันทมัตตุการ   0-5551-8100   0-5551-8109   08 1271 3490, 08 4430 2020*  
 ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   นพ.จรัล วิวัฒน์คุณูปการ   0-5551-1200   0-5551-3037   08-9858-7223 
 ผอ.รพ.แม่สอด    นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา   0-5554-2337 ต่อ 720   0-5553-3046   - 
 ผอ.รพ.บ้านตาก   ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ(รกท)   0-5559-2079 ต่อ 181   0-5559-2079 - 81 ต่อ 106   08-1533-9282 
 ผอ.รพ.ท่าสองยาง   นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์   0-5558-9255-6 ต่อ 103   0-5558-9009   08-9891-6331 
 ผอ.รพ.สามเงา   ทพ.ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์   0-5554-9257 ต่อ 116   0-5554-9257 ต่อ 117   08-9914-8212 
 ผอ.รพ.พบพระ   นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล   0-5556-9211-2 ต่อ 168   0-5556-9117   08-8282-2053 
 ผอ.รพ.แม่ระมาด   นพ.จิรพงศ์ อุทัยศิลป์   0-5558-1229 ต่อ 146   0-5558-1137   08-1785-2066 
 ผอ.รพ.อุ้มผาง   นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์   0-5556-1270-2 ต่อ 154   0-5556-1016 ต่อ 168   08-1887-7184 
10   ผอ.รพ.วังเจ้า (รักษาการในตำแหน่ง)   นพ.พิจารณ์ สารเสวก   0-5559-3060   0-5559-3062   09-6667-2819 
11   หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ กำแพงเพชร   นายฉัตร ชิดท่วม   0-5551-1171   0-5551-2767   08-6926-4512 
12   หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 (แม่สอด)   นายกฤษณะ สุขอ่วม    0-5553-2153   0-5553-2153   08-1042-1784 

กระทรวงศึกษาธิการ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตาก   ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย   0 5503 9966-7,08 8266 4304   0 5503 9966   08 6209 7412 
 ผอ.สพป.ตาก เขต 1   นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล   055-511201   0-5551-2887   08-1707-4170 
 ผอ.สพป.ตาก เขต 2   นายอโณทัย ไทยวรรณศรี   0-5553-3389   0-5553-1930   08-1707-5312* 
 ผอ.สพม.เขต 38   นายอำนวย อภิชาติตรากูล   0-5561-2793-5   0-5562-1290   08-1972-2833 
 รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ   ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย   0-5551-1862   0-5551-1833   08-1960-1458* 
 ผอ.สนง. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด   นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง   0-5580-1661   0-5580-1663   08-6571-3188 
 ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ   นายประจักษ์ ทาสี   0-5550-8737   0-5550-8737 ต่อ 18   08-7839-9206 
 ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก    นายวันชัย โตมี   0-5589-6567-8    0-5589-6568 ต่อ 500   08-9564-0586 
 ผอ.กศน.จังหวัดตาก   นายชนะ เปรมปรี   0-5551-1088   0-5551-3405   08-1973-5096 
10   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   ดร.วัลลีย์ อาศัย   0-5559-1426   0-5559-1912   06-1652-4425 
11   ผอ. วิทยาลัยเทคนิคตาก   นายจักรภพ เนวะมาตย์   0-5551-4231   0-5503-9941   08-1281-4486* 
12   ผอ. วิทยาลัยชุมชนตาก   นายสุรเสน ทั่งทอง   0-5589-7060   0-5589-7063   08-1971-5465 
13   ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   นายเดโชวัต ทักคุ้ม   055-532644, 086-4454255   055-532644 ต่อ 8   089-7034546* 
14   ผอ.วิทยาลัยลุ่มน้ำปิงจังหวัดตาก   ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ   0-5551-1844   0-5551-1330   08-1882-9400 
15   ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก   นางสาวอรนลิน จินะฝั้น   0-5551-2824, 0-5551-2747   0-5551-2824   08-0670-9482* 
16   ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    นายศรยุทธ เรืองน้อย   0-5589-5561   0-5589-5560   - 
17   ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   นายพีรวัส นาคประสงค์   0-5589-4196   0-5589-4196,0-5589-4149   09-9454-9118, 06-4240-0431* 
18   ผอ. สนง. สก.สค. (สวัสดิการครู)   นายธงชัย บัวเกตุ   0-5551-2936   0-5551-7926   08-1785-9348 
19   กศน.อ.เมืองตาก      0-5554-1230   0-5554-1230    
20   กศน.อำเภอพบพระ   นางประภาศรี จารุเศรณี   0-5556-9197    0-5556-9197    08-1707-5091 

กระทรวงยุติธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ยุติธรรมจังหวัดตาก   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร   0-5551-6996    0-5551-6996   08-1909-0148* 
 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก   นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง   0-5589-3098   0-5589-3099   09-8259-7601* 
 ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด   นายดิเรก สุขเกษม   0-5553-1226   0-5553-2826   09-8260-9048* 
 ผอ. สนง.คุมประพฤติจังหวัดตาก   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร   0-5551-7638-9   0-5551-7915   08-1909-0148* 
 ผอ. สนง.คุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด   นายประเสริฐ อินทรัตน์   0-5553-4336-7   0-5553-6689   08-1882-3507 
 ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดตาก   นายคเชนทร์ ผูกทอง   0 5588 0211   0 5588 0212   08-1837-8460 
 ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก   นางสาวกฤษณา กล้าพนัส   0-5551-3765   0-5551-2968   081 9006823 
 ผอ. สำนักงานบังคับคดีฯ แม่สอด   นายปริญญ์วัฒน์ เปี่ยมปิ่นวงศ์   0-5553-5700-2   0-5553-5703   08-9569-1015 
 ผอ.ส่วนประสานงานและการข่าวพื้นที่จังหวัดตากกรมสอบสวนคดีพิเศษ   นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร   0-5550-8937   0-5550-8937   08-3805-1717 

กระทรวงพาณิชย์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พาณิชย์จังหวัดตาก   นายภาณุ ขันธ์แก้ว   0-5551-1049   0-5551-3228   08-5482-1673 
 ผอ.สนง.การค้าต่างประเทศ เขต8(ตาก)   นายกอบ ทวนคำ   0-5553-3156   0-5553-3157   06-1412-2834 

กระทรวงพลังงาน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พลังงานจังหวัดตาก   นายทรงพล หาญศิริมีชัย   055-516857-9   0-5551-6859   081-1747925 
 ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล   นายสุชีพ มีถม   0-5588-1216   0-5588-1236   08-9571-1136 
   สำนักงานเขื่อนภูมิพล   0-5554-9509-11      0-5554-9508    

กระทรวงอุตสาหกรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อุตสาหกรรมจังหวัดตาก    นางพัชรี ใบยา   0-5551-2308,0-5551-7813 ต่อ 12   0-5551-3673   08-1984-9180* 

สำนักนายกรัฐมนตรี


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก   นายสุภาพ พวงสมบัติ   0-55-51-3584   0-5551-3584   092-2468357 
 ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ตาก   นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ   0-5589-0627-8   0-5589-0627   09-2246-8606 
 ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด   นางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์   0-5553-3790   0-5553-3790   09-2246-8610* 
 ปฎิบัติหน้าที่นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.ตาก   นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว   0-5551-3888   0-5551-2123    094-480-3073 
 รอง ผอ. รมน.จว.ตาก (ท)   พ.อ.(พิเศษ)เสมา มังมติ   0-5551-1969   0-5551-1969   08-1783-6132 
 ผกก.กก.ตชด.34   พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์   0-5589-5543,0-5589-5545   0-5589-5546   - 
 สนง.คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตาก (สคบ.)      0-5551-1546   0-5551-1503   09-1292-6808 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก   พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล    0-5551-1354   0-5551-2632   08-8959-1956 
 ผกก. สภ.เมืองตาก   พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี   0-5551-1355   0-5551-3873   08-1887-6965 
 ผกก. สภ.แม่สอด   พ.ต.อ.ภาสกร กลิ่นหวาน   0-5553-1112, 0-5553-3351   0-5553-1130   08-1943-8487 
 ผกก. สภ.บ้านตาก   พ.ต.อ.ศิริพงศ์ ศรีทันฐ์   0-5559-1009   0-5559-1010   08-3860-4343 
 ผกก. สภ.พบพระ   พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา   0-5556-9108   0-5556-9108   08-3943-4747 
 ผกก. สภ.สามเงา   พ.ต.อ.สุธรรม ชาวศรีทอง   0-5559-9003, 0-5550-8668   0-5554-9517   08-1806-5943 
 ผกก. สภ.อุ้มผาง    พ.ต.อ.ชนะชัย เสรีพงษ์   0-5556-1112   0-5556-1112   08-3541-9535 
 ผกก. สภ.ท่าสองยาง   พ.ต.อ.กษิดิส วุฒิลักษณ์   0-5558-9013   0-5558-9123   08-1566-5500 
 ผกก. สภ.แม่ระมาด   พ.ต.อ.สุท้ศน์ ตุ่นทิม   0-5558-1253   0-5558-1176   09-9545-9936 
10   ผกก. สภ.วังเจ้า   พ.ต.อ.การุญ วงศ์จันทรมณี   0-5559-3041   0-5559-3041   09-3589-3551 
11   ผกก. สภ.แม่ท้อ   พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม   0-5589-4573, 0-5558-9013   0-5589-4573   08-1887-7224  
12   ผกก. สภ.พะวอ   พ.ต.อ.เพทาย ทัพมงคล   0-5559-5224   0-5559-5224   09-4685-3889 
13   ผกก. สภ.วังประจบ   พ.ต.อ.ลิขิตพงศ์ ศรีนาราง   0-5589-1588   0-5589-1588   09-2667-5353 
14   สว.สภ.หนองบัวเหนือ   พ.ต.ท.พรรณ เจริญสม   0-5550-5555, 0-5559-3041   0-5550-5555   08-7493-5915 
15   สว.สภ.แม่สลิด   พ.ต.ต.ราชัญ ลำไย   0-5558-7181   0-5558-7181   08-1900-7461 
16   สว.สภ.ยกกระบัตร   พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์   0-5559-7204, 0-5588-1122   0-5559-7204   08-9755-6962 
17   สว.สภ.แม่เมย   พ.ต.ท.นิคสัน แสนเตปิน   0-5557-7406   0-5557-7406   09-1294-4594 
18   ผกก. กองกำกับการ ตชด. ที่ 34   พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์    0-5589-5545   0-5589-5546   08-1378-4235 
19   ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก   พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป   0-5556-3000   0-5556-3000 ต่อ 13   08-1379-4237 
20   สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตารวจทางหลวง (ตาก)   พ.ต.ต.ประพฤทธิ์ เพชรพลอย   0-5551-2326   0-5551-2326   08-4160-3664 
21   สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก   พ.ต.ท.ประธาน เขียวขำ   0-5553-5505   0-5553-5505   08-1721-1880 
22   นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก   พ.ต.อ.สมเกียรติ เสวกมหารี   0-5589-6295-6   0-5589-6295   08-1971-3556 
23   หน.ตำรวจสันติบาลจังหวัดตาก   ร.ต.อ.สมผล ศักดิ์สูง   0-5551-3426   0-5551-3426   09-4635-3358 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก   นายสมพงษ์ หมวดไธสง   0-5551-3188   0-5554-1234   08-1533-9988 

สำนักงานอัยการสูงสุด


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อัยการจังหวัดตาก   นายสุกิจ นาพุก   0-5551-6310   0-5551-1005   - 
 อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวฯ   นายวิโรจน์ พรหมอยู่   0-5551-7968   0-5551-7553   - 
 อัยการจังหวัดแม่สอด   นายนิรันดร์ นันตาลิต   0-5553-3703   0-5553-3449 ต่อ 105   - 
 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตาก   นายพิทักษ์ คำวชิรพิทักษ์   0-5553-3703   0-5553-3703   08-1620-7685 

ศาลยุติธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ตาก   นายวิฑูรย์ ชุมชาติประเสริฐ   0-5557-2080   0-5557-2082   08-4360-8664 
 ผอ.สำนักงานประจำศาล จ.ตาก   นางปรานอม ไชยจูกุล   0-5557-2075-9   0-5557-2082   - 
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก   นายพิชิต รงคพิชญ์   0-5551-5207   0-5551-8981   - 
 ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนฯ จ.ตาก   นายดาว สุปิน   0-5551-2695   0-5551-5981   08-9961-6937 
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด   นายสมควร รักพินิจ   0-5553-1366   0-5553-5256   - 
 ผอ.สนง.ประจำศาลจังหวัด แม่สอด   นายเสริมศักดิ์ พรมหาญ   0-5553-1232 ต่อ 106   0-5553-5376   - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      0-5551-8333    0-5554-8333 ต่อ 100    
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ   0-5551-8333 ต่อ 304   0-5551-8333 ต่อ 110   08-1887-2994 
 รองนายก อบจ.ตาก   นายชัชวาลย์ แสงจ๊า   0-5551-8333 ต่อ 301   0-5551-8333 ต่อ 110   08-6349-9885 
 รองนายก อบจ.ตาก   นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข   0-5551-8333 ต่อ 302   0-5551-8333 ต่อ 110   09-1842-2102 
 ปลัด อบจ. (รกท.)   นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์   0-5551-8333 ต่อ 306   0-5551-8333 ต่อ 110   08-9566-7262 
   เทศบาลนครแม่สอด      0-5553-1113   0-5553-1434    
 นายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์   0-5553-1454   0-5553-1434   08-1532-8888 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล   0-5554-7449   0-5553-1454   - 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1888-5051 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายถิรยุทธ ฉันติกุล   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1407-6385 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายกุล เครือวีระ   0-5554-7449   0-5553-1454   - 
10   ปลัดเทศบาลนครแม่สอด   นายรักพงษ์ บุลศิริ   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1532-8888 
   เทศบาลเมืองตาก      0-5551-8888   0-5551-8800    
11   นายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ   0-5551-8888   0-5551-8800   08-8282-5208 
12   รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายชลิต ธนโชควณิช   0-5551-8888   0-5551-8800   08-1973-1443 
13   รองนายเทศมนตรีเมืองตาก   นายมานะ กำเงิน   0-5551-8888   0-5551-8800   08-1887-3940 
14   รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายทิน พุทธัง   0-5551-8888   0-5551-8800   08-6589-9052 
15   ปลัดเทศบาลเมืองตาก   น.ส.นิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา   0-5551-8888 ต่อ 115   0-5551-8800   08-1882-3029 
16   นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม   นายเกษมสันต์ คำพุฒ   0-5551-3301 ต่อ 101   0-5551-6384   08-9438-8976 
17   นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้   นายไชยเดช แก้วประดิษฐ์   0-5589-7077   0-5589-7078   08-1888-8819 
18   นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า   นายพิทักษ์ สาคร   0-5559-3003 ต่อ 11   0-5559-3244   08-1886-1713 
19   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก   นายธีรชัย บัวติ๊บ   0-5559-1251   0-5559-1135   08-6200-9841 
20   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ   นายกำจัด นิลจันทร์   0-5555-5315 ต่อ 11   0-5555-5315 ต่อ 12   08-1973-5223 
21   นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา   นายสุมิตร มหาวรรณ   0-5580-0606 ต่อ 101   0-5580-0606 ต่อ 111   08-9567-6562 
22   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด   ดร.ชัยณรงค์ มะเดชะ   0-5558-1119 ต่อ 11   0-5558-1119 ต่อ 19   08-9567-1004 
23   นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา   นายบุญส่ง บูลย์ประมุข   0-5558-5145 ต่อ 20   0-5558-5249   08-1971-4692 
24   นายกเทศมนตรีตำบลพบพระ   นายสมบูรณ์ ตันกรณ์   0-5556-9001   0-5556-9022   08-5365-4855 
25   นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ   นายสราวุธ หาญเมืองใจ   0-5558-3079   0-5558-3078   08-1785-1798 
26   นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด   -ว่าง-   0-5556-3043   0-5556-3169   08-1886-2610 
27   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว   นายศรศักดิ์ ดวงมณี   0-5554-2720   0-5554-2720   08-1727-8957 
28   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน   นางวรพงศ์ ฮอมหนัก   0-5558-9120   0-5558-9102   08-9858-5689 
29   นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง   ด.ต.สมพร บุญคง   0-5556-1618   0-5556-1613   08-1886-5226 
30   นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน   นายชวลิต บัวผัน   0-5557-7311-2   0-5557-7312   08-2226-6366 
31   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กลอง   นายสมานมิตร ล่าลี้   0-5556-1444   0-5556-1444   08-4380-2123 
32   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข   0-5558-5333   0-5558-5333   08-8290-5849 
33   นายก อบต. ป่ามะม่วง   นายสำรวย พุทธวงษ์   0-5555-8419 ต่อ 11   0-5555-8419 ต่อ 16   08-9640-9039 
34   นายก อบต. น้ำรึม   นายการณ์การุณ ศิริลักษณ์   0-5589-2615   0-5589-2615   08-8428-5969 
35   นายก อบต. ตลุกกลางทุ่ง   นายธนโชติ ทำสีนาค   0-5550-8968   0-5550-8968   08-6205-0822 
36   นายก อบต. หนองบัวเหนือ   นายเชาวลิต เมืองสมบัติ   0-5588-0500   0-5588-0500   08-1962-0606 
37   นายก อบต. วังประจบ   นายสาธิต สุขจิตร   0-5589-1552   0-5589-1563   08-1888-9479 
38   นายก อบต. โป่งแดง   นายไพฑูรย์ เฟื่องดี   0-5589-2046 ต่อ 12   0-5589-2046 ต่อ 16   08-1036-7528 
39   นายก อบต. วังหิน   ด.ต.บัญชา ดำนิล   0-5555-2104   0-5555-2292   08-9856-8988 
40   นายก อบต. แม่ท้อ   นายสมนึก คุ้มยิ้ม   0-5589-4568 ต่อ 12   0-5589-4568   08-1605-8928 
41   นายก อบต. ท้องฟ้า   นายประเสริฐ ฉิมสุด   0-5589-9098-9   0-5589-9098-9   08-6216-7368 
42   นายก อบต. ตากออก   นางแก้วนี จิวปัญญา   0-5559-1404 ต่อ 11   0-5559-1456   08-1973-2287 
43   นายก อบต. สมอโคน   นายไพโรจน์ เงินแจ้ง   0-5558-7774 ต่อ 12   0-5558-7774 ต่อ 21   08-1971-0413 
44   นายก อบต. แม่สลิด   นางประคอง สียะ   0-5558-7112   0-5558-7013   08-9702-9517 
45   นายก อบต. ตากตก   นายสุขเกษม โคสอน   0-5589-8588   0-5554-8418   08-6592-3969 
46   นายก อบต. เกาะตะเภา   นายทวี เคลือบวัง   0-5550-0167   0-5555-0167   08-9860-8280 
47   นายก อบต. สามเงา   นายนิคม สวนศรี   0-5554-9494   0-5554-9494   08-6935-5125 
48   นายก อบต. วังหมัน   นายวิฑูรย์ ภูรินาพันธ์   0-5580-0081   0-5580-0081   08-1848-9411 
49   นายก อบต. ยกกระบัตร   นายภษิณ บงกชภัคพงศ์   0-5559-7137 ต่อ 1001   0-5559-7137   09-8750-6141 
50   นายก อบต. วังจันทร์   นายอุทิศ อินอยู่   0-5551-4845   0-5551-4845   08-1888-5438 
51   นายก อบต. บ้านนา   นายเกียรติศักดิ์ ทันปัญญา   0-5559-9162 ต่อ 12   0-5559-9162   08-9856-5213 
52   นายก อบต. ย่านรี   นายศุภณัฐ ปัญญาคม   0-5551-4858   0-5551-4858 ต่อ 12   08-9958-1483 
53   นายก อบต. นาโบสถ์   นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ   0-5589-5073   0-5589-5073   08-1046-5305 
54   นายก อบต. ประดาง   นายทวี เขียวคุ้ม   0-5550-8903   0-5550-8904   08-1758-4671 
55   นายก อบต. เชียงทอง   นายสุชาติ โพธิราช   0-5555-6226   0-5555-6226   08-1041-0435 
56   นายก อบต. ท่าสายลวด   นายพนม แสงแปง   0-5556-4000   0-5556-3621   08-9906-9889 
57   นายก อบต. พระธาตุผาแดง   นายสมนึก ชื่นนิยม   0-5554-3035   0-5554-3035   08-5731-3995 
58   นายก อบต. แม่กุ   ว่าที่ ร.ต.เอนก พรมมี   0-5503-9820   0-5503-9820   08-9668-6464 
59   นายก อบต. แม่ปะ   นายมานพ ยะเขียว   0-5553-3126 ต่อ 12   0-5553-3126   08-6204-8880 
60   นายก อบต. พะวอ   นายสุทธิพร มั่นปาน   0-5559-5001 ต่อ 13   0-5559-5494   08-7212-9497 
61   นายก อบต. มหาวัน   นายไพฑูรย์ อินถาวร   0-5556-6151   0-5556-6151   08-1786-1187 
62   นายก อบต. ด่านแม่ละเมา   นายสีคาร คำแยง   0-5580-8080 ต่อ 11   0-5580-8080 ต่อ 12   08-8504-0572 
63   นายก อบต. แม่กาษา   นายถ้วน หิรัญรัตน์   0-5555-7154 ต่อ 101   0-5555-7154 ต่อ 108   08-1042-3839 
64   นายก อบต. แม่ระมาด   นายสมนึก ปู่อ้าย   0-5558-1750 ต่อ 20   0-5558-1750 ต่อ 16   08-5727-7284 
65   นายก อบต. พระธาตุ   นายเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข   0-5558-5157   0-5558-5157   06-1320-0353 
66   นายก อบต. แม่ตื่น   นายวีระพล บูชาคุณธรรม   0-5557-7452   0-5557-7452   09-7998-7789 
67   นายก อบต. สามหมื่น   นายจิระภาส ศรีวนาตระกูล   0-5557-7451   0-5557-7451   08-4491-4471 
68   นายก อบต. ขะเนจื้อ   นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ   0-5558-1488 ต่อ 15   0-5558-1488 ต่อ 25   08-7839-6034 
69   นายก อบต. แม่ต้าน   นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา   0-5558-9301   0-5558-9301   08-5731-4087 
70   นายก อบต. แม่อุสุ   นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต   0-5550-8978   0-5557-7412   08-7206-5256 
71   นายก อบต. ท่าสองยาง   นายฐานันท์ อรรถกิจไพบูลย์   0-5557-7437   0-5557-7437   08-7195-4508 
72   นายก อบต. แม่วะหลวง   นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร   0-5557-7400   0-5557-7401   08-2168-5518 
73   นายก อบต. แม่สอง   นายเผด็จ พนาลัยเจริญ   0-5557-7402   0-5557-7403   08-6174-0212 
74   นายก อบต. แม่หละ   นายโสภณ ใจลังกา   0-5551-4840 ต่อ 2222   0-5550-8082 ต่อ 444   08-1707-1670 
75   นายก อบต. พบพระ   นายบุญธรรม กิกสันเทียะ   0-5550-8930   0-5550-8932   08-1786-4647 
76   นายก อบต. รวมไทยพัฒนา   นานวิชิต อำพลรุ่งโรจน์   0-5580-6245   0-5580-6245   08-4773-2123 
77   นายก อบต. ช่องแคบ   นายสมพงษ์ ศรีบัว   0-5580-4301   0-5580-4300   08-9201-7553 
78   นายก อบต. วาเล่ย์   ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงศ์   0-5580-7082   0-5580-7042   08-9839-4281 
79   นายก อบต. คีรีราษฎร์   นายชานน โชติคัคนานต์   0-5580-5555 ต่อ 12   0-5580-5555   08-7838-4611 
80   นายก อบต. อุ้มผาง   นายเชษฐา ศรีโสภาบุปผา   0-5556-1416   0-5556-1416   08-0119-6877 
81   นายก อบต. โมโกร   นายปัญญา ชาญชาติวีระ   0-5550-0004   0-5550-0004   08-0684-9149 

องค์กรอิสระภาครัฐ/เอกชน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก   นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์   0-5551-1011   0-5551-1011   0-551-1004 มท.23510 
 นายกสโมสรโรตารี่ตาก   นายพศิน อนันตกุล   0-5554-1686   0-5554-0297   08-1888-5215 
 นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก   นายศักดิ์ชัย มงคลพิทยาธร   0-5551-1605      08-4380-5408 
 ผอ. กกต. ประจำจังหวัดตาก   นายประสาน สิทธิชุม   0-5551-5986   0-5551-7571   08-0457-8119* 
 ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก   นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง   0-5551-2105   0-5551-2106   08-1973-3586 
 ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.ตาก (สตง.)   นายกนก นมะหุต   0-5551-2175   0-5551-2176   08-4597-5253 
 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์   น.ส.นฤมล พรหมวา   0-5551-4061-2   0-5551-4060   08-1881-1542 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ   0-5554-2381   0-5555-2555     
 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก   นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์   0-5556-4132,08-8278-1299   0-5556-4131, 0-5551-5216   08-1379-1521 
10   ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก   นายสราวุธ แดนโพธิ์   0-5551-1286   0-5551-4106   08-4531-6464 
11   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน   0-5551-5678   0-5551-5679   08-7212-7020 
12   ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก   นายกำธร บุญสา         08-5537-2392 
13   ผอ.บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)   นายมาโนช จรุญวุฒิธรรม   0-5551-7444 ต่อ 204   0-5551-7440   - 
   นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก   นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น          

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   - ว่าง -          
 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก(ส.ว.)   นายชรินทร์ หาญสืบสาย   0-2424-7978   0-2287-2678   08-1921-8129 

โรงเรียน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อำเภอเมืองตาก             
 อนุบาลตาก      0-5551-1138      08-1532-7961 
 ตากสินราชานุสรณ์      0-5551-1136      08-5602-4193 
 ถนอมราษฎร์บำรุง   นายชาคริต คำนวนสินธุ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)   0-5551-1762   0-5551-1538   08-9562-6512 
 ตากพิทยาคม      0-5551-1134      08-5052-5028 
 ผดุงปัญญา      0-5551-1135      08-6440-6991 
 วังประจบวิทยาคม      0-5589-1585      08-1284-8697 
 วังหินกิตติวิทยาคม      0-5555-2012      08-4236-6757 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   นายศรยุทธ เรืองน้อย   0-5589-5561   0-5589-5560     
10   โสตศึกษาจังหวัดตาก      0-5589-4196      08-1971-0508 
11   เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัย      0-5551-1129      08-4990-9694 
12   กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง      0-5551-5141      0-5551-1844 
13   วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง      0-5551-4499      0-5551-1330 
14   ตากกวง      0-5551-1620      08-9566-3136 
15   พลูหลวงวิทยา      0-5554-1443      08-3696-8287 
16   ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก   นายอภิรัตน์ รสหวาน   0-5551-7484   -   09-3265-7490 
17   เทศบาล 1 กิตติขจร       0-5551-1347      08-1045-5936 
18   เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย      0-5551-2317      08-7917-8281 
19   เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม      0-5589-3204      08-1887-5643 
20   เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์      0-5551-1039      08-1596-6690 
21   อำเภอบ้านตาก             
22   บ้านตากประชาวิทยาคาร      0-5559-1026      08-1971-4501 
23   ทุ่งฟ้าวิทยาคม      0-5555-5271      08-5729-6287 
24   อำเภอสามเงา             
25   สามเงาวิทยาคม      0-5559-9026      08-6440-3134 
26   ยกกระบัตรวิทยาคม      0-5559-7173      08-3199-1482 
27   อำเภอวังเจ้า             
28   วังเจ้าวิทยาคม      0-5559-3009      08-1785-3990 
29   นาโบสถ์พิทยาคม      0-5589-5066      08-8278-3024 
30   อำเภอแม่สอด             
31   สรรพวิทยาคม      0-5553-1094   0-5553-4861   08-6440-6631 
32   แม่ปะวิทยาคม      0-5550-6522   0-5550-6522   08-1379-1891 
33   ด่านแม่ละเมาวิทยาคม      0-5559-5186   0-5559-5187   00-1037-3842 
34   แม่กุวิทยาคม      0-5555-1213   0-5555-1213   08-9958-8231 
35   อำเภอแม่ระมาด             
36   แม่ระมาดวิทยาคม      0-5558-1238   0-5558-1079   08-1038-6330 
37   อำเภอท่าสองยาง             
38   ท่าสองยางวิทยาคม      0-5558-9101   0-5558-9306   08-5267-8510 
39   อำเภอพบพระ             
40   พบพระวิทยาคม      0-5556-9081   0-5556-9356   08-7839-6412 
41   อำเภออุ้มผาง             
42   อุ้มผางวิทยาคม      0-5556-1005   0-5556-1005   08-9858-4210 

โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อำเภอแม่สอด             
 ท่านผู้หญิงทวี มณีบุตร      0-5557-7568      08-2164-6863 
 อำเภอแม่ระมาด             
 บ้านแสมใหญ่      0-5557-7424      08-4822-2511 
 บ้านเพะ      0-5557-7423      08-4822-2511 
 บ้านเลอตอ (มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทร์เสน)      0-5557-7432      09-0745-7136 
 บ้านทีวะเบยทะ      0-5557-7433      08-6107-5125 
 บ้านวะกะเลโค๊ะ      0-5557-7434      08-4813-9038 
 บ้านเลผะสุคี      0-5557-7435      08-1283-7064 
10   อำเภออุ้มผาง             
11   บ้านแม่กลองคี      0-5557-7569      08-7943-1025 
12   บ้านแม่จันทะ      0-5557-7570      08-1973-0234 
13   บ้านหม่องกั๊วะ      0-5557-7571      08-1037-2456 
14   บ้านเลตองคุ      0-5557-7572      08-7849-8871 
15   อำเภอท่าสองยาง             
16   เทคนิคอาสา 1      0-5557-7420      08-5604-5649 
17   จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3      0-5557-7421      08-2882-9328 
18   บ้านกามาผาโด้      0-5557-7422      08-4481-8748 
19   บ้านแม่อมยะ      0-5557-7425      08-9267-7299 
20   บ้านแม่ละนา      0-5557-7426      08-7199-4512 
21   บ้านพอบือละคี      0-5557-7427      08-9774-7439 
22   บ้านแม่หละคี      0-5557-7428      08-1040-4942 
23   บ้านคะเนจือทะ      0-5557-7429      08-1025-6385 
24   บ้านเลโพเด      0-5557-7430      08-4576-8461 
25   บ้านตีนดอย      0-5557-7431      08-1971-5478 

โรงแรม /ที่พัก


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
   อำเภอเมืองตาก             
 เวียงตากริเวอร์ไซด์      0-5551-2507-8   0-5551-2168    
 สวนสินการ์เด้นท์ รีสอร์ท (1)      0-5589-3444-5   0-5589-3445    
 สวนสิน ล้านนา การ์เด้นท์ (2)      0-5589-1333   0-5589-1189    
 ราชาบุรี บูติกโฮเท็ล      0-5557-2111-9   0-5551-2476    
 ตากอันดามันรีสอร์ท      0-5551-7565-6   0-5551-7566    
 เกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค      0-5551-7461-4   0-5551-7461-4    
 แมกไม้โฮมสเตย์      0-5551-2653   0-5551-2653    
 คลองสักรีสอร์ท      0-5589-2699   0-5589-2699    
 เมฆวิไล      0-5551-1732   0-5551-1732    
10   แม่ปิง      0-5551-1807   0-5551-1807    
11   รมณีย์การ์เด้นท์      0-5551-6888   0-5551-1728    
12   รัก โฮเท็ล      0-5554-1559       
13   มาดามวี      0-5551-5777   0-5551-5777    
14   ไม้งามรีสอร์ท      0-5551-3326       
15   บ้านพักรับรองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ตาก      0-5551-2131       
16   ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดตาก      0-5550-7101       
17   อุทยานแห่งชาติลานสาง      0-5557-7207       
18   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช      0-5551-1429       
   อำเภอแม่สอด             
19   เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท      0-5553-2601-8   0-5553-2600    
20   โรงแรมปูนนกันต์      0-5553-4732-3   0-5553-4733    
21   โรงแรม พี.เค. เฮ้าส์      0-5553-2744   0-5553-3233    
22   ควีนพาเลส      0-5553-5627-8   0-5553-5627-8    
23   ดวงกมล      0-5554-2648-9   0-5553-1103    
24   พรเทพ      0-5553-2590-5   0-5553-2596    
25   เฟิสท์      0-5553-1233   0-5553-1340    
26   ณัชพลมินิ รีสอร์ท      0-5553-1553       
27   วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท      0-5553-3468-70   0-5553-3469    
28   หมอกฟ้าใส รีสอร์ท      0-5557-7682-4   0-5557-7685    
29   ห้วยหินฝน ฮัท            08-6212-7750 
30   เรือนอุษา รีสอร์ท      0-5555-4270       
31   ภูอินน์      0-5553-6101-3   0-5553-6164    
32   บ้านอริสา      0-5553-5111   0-5553-6700    
33   บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท      0-5554-7225-6   0-5554-7225-6    
34   อิระวดี รีสอร์ท      0-5553-5430   0-5553-5430    
35   พุทธชาด รีสอร์ท      0-5554-6235       
36   บ้านไมตรี บูติคเฮ้าส์      0-5553-3334   0-5553-3334    
37   แม่สอด เซนเฮาส์      0-5556-4122       
38   ที.คอร์เนอร์โฮม      0-5554-6482       
39   เก๋า เก๋า รีสอร์ท      0-5580-1600       
40   เอราวัณ เพลส      0-5554-7060       
41   บ้านไทยเกสต์เฮาส์      0-5553-1590       
42   รุจิรา เกสต์เฮาส์      0-5554-4969       
43   พิณ เกสต์เฮาส์      0-5553-4651       
44   โกลเด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท      0-5553-4520       
45   สวนสิน เมาเท่นลอดจ์            08-1888-2404 
46   บ้านพักรับรองสวนป่าแม่ละเมา      0-5550-0083       
   อำเภอท่าสองยาง             
47   อุทยานแห่งชาติแม่เมย      0-5557-6452-3       
48   เพียรพร รีสอร์ท            08-7105-2330 
49   วสันต์ มินิรีสอร์ท      0-5558-9088       
50   บีพี รีสอร์ท      0-5558-9098       
51   ห้องพักบัวหลวง            08-5466-8052 
52   ท่าสองยางฮิลล์ รีสอร์ท      0-5558-9088       
   อำเภอพบพระ             
53   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ      0-5550-0906       
54   สวนป่าพงษ์คุ้มภัย      0-5552-0169       
   อำเภอแม่ระมาด             
55   อุทยานแห่งชาติขุนห้วยพะวอ            08-9957-1246 
   อำเภออุ้มผาง             
56   บ้านพักรับรอง เขตฯ อุ้มผาง      0-5557-7318       
57   กัญญาภัค การ์เดนท์ รีสอร์ท      0-5556-1253       
58   กิฟท์ เฮาส์      0-5556-1181       
59   แคมป์สุขเสถียร      0-5580-9104       
60   ดอกเสี้ยวทัวร์      0-5580-9080       
61   บ้านดาบธรรมทัวร์      0-5556-1038       
62   ปา กะ ญอ รีสอร์ท      0-5556-1022       
63   ตูกะสู ค็อทเทจ      0-5556-1295       
64   วิริยา วิลเลจ & รีสอร์ท      0-5556-1066       
65   อุ้มผาง สมายล์เฮาส์      0-5556-1430       
66   ทีลอซู ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท      0-5556-1010       
67   ธวัชชัย ทีเจ ทัวร์      0-5556-1090   0-5556-1090    
68   นภาทัวร์      0-5556-1287   0-5556-1287    
69   บ้านพฤกษ์ธญา รีสอร์ท      0-5556-1308   0-5556-1308    
70   บ้านบนดอย            08-9099-2901 
71   บ้านพักริมน้ำป่าคา รีสอร์ท      0-5556-1028       
72   บ้านสวนบุญญาภรณ์      0-5556-1093   0-5556-1341    
73   บ้านสวนสักสปารีสอร์ท      0-5556-1169   0-5556-1169    
74   บ้านห้วยน้ำเย็น      0-5556-1092   0-5556-1092    
75   วิมานเมฆรีสอร์ท      0-5556-1614       
76   บุญช่วยแคมปิ้งทัวร์      0-5556-1020       
77   บุญล่ำ รีสอร์ท & ทัวร์      0-5556-1021       
78   ปะละทะ ฮอลิเดย์ แคมป์      0-5556-1030       
79   พี เอ็ม การท่องเที่ยว      0-5556-1059   0-5556-1294    
80   ภูดอยแคมป์ไซด์แอนด์รีสอร์ท      0-5556-1049   0-5556-1049    
81   แม่กลองรีสอร์ท      0-5556-1054       
82   เรือนธรรมชาติ      0-5580-9119       
83   วีระทัวร์      0-5556-1239       
84   สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท      0-5556-1119-20       
85   เดอะอุ้มผางริเวอร์ไซด์            08-6934-2871 
86   กิ่งไผ่ทัวร์      0-5556-1048       
87   บ้านฝรั่งโฮมสเตย์            08-2177-4298 
88   สีสัน อุ้มผางทัวร์      0-5556-1391       
89   บ้านสวนภูริญญ์            08-1953-4731 
90   ผ่องใส ริเวอร์ไซด์      0-5556-1043   0-5556-1043    
91   อบอุ่นทัวร์      0-5556-1036       
92   อุ้มผางบุรี รีสอร์ท      0-5556-1756   0-5556-1756    
93   อุ้มผางไทรแองเกิ้ล ทัวร์      0-5580-9226       
94   อุ้มผาง จังเกิ้ลแอนด์ราฟท์      0-5556-1247   0-5556-1255    
95   อิงดอย รีสอร์ท      0-5556-1176       
96   อุ้มผาง คันทรี ฮัท      0-5556-1079       
97   อุ้มผาง เฮ้าส์      0-5556-1511       
98   เดอะ ปาลิซู ฮิลล์            08-1181-9228 
99   อุ้มผางการท่องเที่ยว      0-5556-1374       
100   ต้นเตย ริเวอร์ฮิลล์      0-5556-1204       
101   ไมตรี รีสอร์ท      0-5556-1212       
102   อุ้มผางคี รีสอร์ท         0-5556-1429   08-9676-3721 
103   ม่อนกระทิง อุ้มผางฮิลล์ รีสอร์ท      0-5556-1063-4   0-5556-1065    
104   บ้านชล-อรัญย์      0-5556-1441       
105   เสียงซึง รีสอร์ททัวร์      0-5556-1031       
106   เพื่อนเพลง ทัวร์            08-1397-6091 
107   พายเรือและเดินป่า      0-5556-1412       
108   อุ้มผางแคมป์ปิ้งทัวร์      0-5554-7149   0-5554-7149    
109   ใจอุ้มผาง ทัวร์      0-5556-1337   0-5556-1337    
110   ลองมาซิเออทัวร์            08-9857-4898 
111   ภูบาล การท่องเที่ยว      0-5556-1317       
112   เฮือนเฮา      0-5556-1584       
113   แอ่วอุ้มผางทัวร์      0-5556-1511       
114   สมหวัง ทัวร์      0-5580-9226       
115   ป้าลี ลุงทน ทัวร์      0-5556-1415       
116   ภูจันผาอีโค่ ทัวร์            08-1310-7987 
117   ฟาร์มเมอร์ ฮิลล์      0-5556-1235       
118   เสียงน้ำใส รีสอร์ท      0-5556-1077       
   อำเภอสามเงา             
119   บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล      0-5554-9509   0-5554-9508    
120   ฉัตรชัยฟาร์ม&โฮมสเตย์      0-5557-7208   0-5557-7208    
121   เรือท่องนที            08-1906-0441 
122   แพนงนภัส ทัวร์      0-5551-5350   0-2993-5710    
123   แพถวิลชัย            08-1971-1597 
124   แพศรีอุดมทรัพย์      0-5554-9168   0-5554-9168    
125   แพนงนุช            08-1973-4254 
126   แพ ธ กาญจนา      0-5554-9238       
127   แพบิ๊กโป้ย      0-5559-9058       
128   แพเพชรแม่ปิง      0-5551-9250       
129   แพ ช โชคประเสริฐ            08-1962-3479 
130   แพชาวดอย      0-5559-9110       
131   แพธาดาริเวอร์ ทัวร์      0-5554-9767       
132   แพแม่ปิง รีสอร์ท            08-1953-4287 
133   แพรุ่งเจริญ ทัวร์      0-5554-9311       
134   แพมาลัยทัวร์      0-5554-3044       
135   แพศรีน้ำเงิน            08-7181-3540 
136   แพจามเทวี ทัวร์      0-5554-9376       

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 2,299 คน
  เมื่อวาน 5,059 คน
  7 วันที่ผ่านมา 23,088 คน
  เดือนที่แล้ว 89,169 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,041,995 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา