พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา จังหวัดชัยนาท
วัน เดือน ปีเกิด ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๕
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คู่สมรส นางจันทร์เพ็ญ  กิติภัทย์พิบูลย์


 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๓๕

ปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๑๐ วิทยาลัยการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗

ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

พ.ศ. ๒๕๕๐

การพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๓ สำนักงาน ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายปกครอง เรื่องหลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพัสดุ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๖๐ การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย


 ประวัติการรับราชการ

 พ.ศ. ๒๕๓๒  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๔ นิติกร กองการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง
 พ.ศ. ๒๕๓๘

 ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๕๓๙ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด
พ.ศ. ๒๕๔๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สำนักงานจังหวัดเลย

ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานพินิจแลละคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อำนวยการ (ควบคุมประพฤติ ๗) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดปทุมธานี และผู้อำนวยการสถานพินิจ ๙ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ พนักงานคุมประพฤติ ๘ว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกร) ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา


 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙


ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓


ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกไทย (ท.ช.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓


ประถมาภรณ์ช้างเผือกไทย (ป.ช.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖


เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รับพระราชทานเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 12 คน
  วันนี้ 1,873 คน
  เมื่อวาน 2,344 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,454 คน
  เดือนที่แล้ว 100,174 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,936,201 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา