พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปไฟล์ word ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว6659 ลว.18 เม.ย.62_ประเด็นตรวจ ผต มท (เม.ย.62)
โพสต์เมื่อ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:37 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว5769 ลว.1 เม.ย.62 แนวทาง-คู่มืองานถนนดินซีเมนต์ยางพารา
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 15:21 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
3
แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ (pdf) ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 3 AreaBase ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2562(2)
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:44 น. (ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
4
แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ (Excel) ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 3 AreaBase ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2562(2)
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:38 น. (ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว5456 ลว.62-03-26 การปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ KPI-Database2562
โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2562 เวลา 14:56 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
6
แบบรายงาน จ.ตาก-ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม ม.34 แห่ง พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ2562
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:40 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือที่ ตก 0017.2/ว5389 ลว.26 มี.ค.62 การดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณ/คุณภาพข้าวหอมมะลิ2562/63
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:33 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก 0017.2/ว4540 ลว.12มี.ค.62 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. เขต17(ปรับปรุง13มี.ค.62))
โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2562 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
9
ปรับเปลี่ยนกำหนดการตรวจราชการ ผต.มท.เขต 17 ตามหนังสือ จ.ตาก ด่วนที่สุดที่ ตก 0017.2/ว4604 ลว.13 มี.ค.62
โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 17:26 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
10
ตารางสรุปการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก KPI-Database_62-03-06
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:26 น. (ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
11
ตารางสรุปการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก KPI-Database_62-03-06
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
12
กรอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ องค์ประกอบที่ 3 Area Base-Database ของ ก.พ.ร. (25 ม.ค.62)
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:58 น. (ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว3768 ลว. 1 มี.ค.62 (ประชุม Database 6 มี.ค.62)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2562 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
14
แบบรายงานฯ การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตก 0017.2/ว3704 ลว.28 ก.พ.62)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2562 เวลา 14:18 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
15
แบบรายงานตามประเด็นตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(กุมภาพันธ์ 2562) ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2565 ลว.13 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2562 เวลา 17:09 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
16
แบบฟอร์มข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด/สินค้าของดีระดับพรีเมี่ยม ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2082 ลว. 6 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
17
แบบรายงานฯ ตามประเด็นตรวจฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว1016 ลว.18 ม.ค.62)
โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว879 ลว.16 ม.ค.62 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-all
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว352 ลว. 8 มกราคม 2562
โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2562 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
20
0017-2_ว25299_61-12-25การรวบรวมแนว พรด สมเด็จพระเทพฯ-Tak2561
โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
21
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พื่นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
22
แบบฟอร์มลงทะเบียนปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก จังหวัดตาก (แบบสรุปรายชื่อ)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:57 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
23 ' border=1 height=30 >
เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
24
การประชุมตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร/รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2561/62 ของ ผต.นร.เขต17 (ตก0017.2/ว22503 ลว.12พย61)
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:27 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
25
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว22053 ลว. 5 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 10 คน
  วันนี้ 379 คน
  เมื่อวาน 4,200 คน
  7 วันที่ผ่านมา 30,426 คน
  เดือนที่แล้ว 133,017 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,905,380 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา