พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ประเด็น/แบบรายงานฯ การตรวจราชการ มท. (พ.ย.62) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว19207 ลว.18 พ.ย.62
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2562 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:51 น. (ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:01 น. (ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
4
แบบข้อมูลทำเนียบส่วนราชการจังหวัดตาก ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว16837 ลว. 8 ต.ค.62
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2562 เวลา 08:54 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว15087 ลว.9 ก.ย.62 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท. เขต17 และแบบรายงานฯ รวม 2 แบบฯ
โพสต์เมื่อ 9 ก.ย. 2562 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
6
แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด" ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว14071 ลว.21ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 17:02 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว13850 ลว.16 ส.ค.62 การจัดทำรายงานผลงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
8
ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด(จ.ตาก) ปีเพาะปลูก 2561/2562 ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว14063 ลว.21 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
9
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว14045 ลว. 20 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2562 เวลา 18:07 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
10
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (สิงหาคม 2562) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว13388 ลว.8 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 16:12 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
11
doc4_แบบฟอร์มสำรวจปัญหาอุปสรรคKPIฐานข้อมูลฯ620807
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
12
doc3_คู่มือการใช้งานระบบนำเข้าKPIฐานข้อมูลฯ620802
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
13
doc2_TemplateKPIฐานข้อมูลจังหวัด_แก้ไข1Aug62
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:34 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
14
doc1-PPTแนวทางKPIฐานข้อมูลฯ_VCS19Jul62_แก้ไข
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:29 น. (ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว12563 ลว.25กค.62
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2562 เวลา 16:02 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
16
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ผต.มท.เขต17 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว12345 ลว.23 ก.ค.62
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
17
การตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต.นร.เขต17 ปี 2562 รอบ2 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว11114 ลว.2 ก.ค.62new2
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:44 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
18
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. (กรกฎาคม 2562) ตามหนังสือ ตก0017.2/ว11515 ลว.8 ก.ค62
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
19
สถิติการเข้าใช้งาน และ สรุปผลประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งาน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15:33 น. (ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
20
คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตาก (Smart Office)
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
21
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (มิ.ย.62) ตามหนังสือจังหวัดตากที่ ตก 0017.2/ว9990 ลว.13 มิ.ย.62
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:00 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย/แบบฟอร์มฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว9237 ลว.31 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
23
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09:38 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย-แบบรายงานฯ ตามหนังสือที่ ตก 0017.2ว7823 ลว. 8 พ.ค.62 ตรวจราชการ-ผู้ตรวจราชการ มท.14-16 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:38 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
25
แบบรายงานผลตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว7066 ลว.26 เม.ย..62
โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2562 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 4,157 คน
  เมื่อวาน 4,939 คน
  7 วันที่ผ่านมา 41,845 คน
  เดือนที่แล้ว 163,715 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,201,178 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา