พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว29363 ลว.16 ต.ค.60
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
2
ไฟล์สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ (นามสกุล .jpg)
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
3
สรุปผลการตรวจราชการ ผต.นร. เขต 17 รอบที่ 2/2560 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว26740 ลว. 8 ก.ย.60
โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
4
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2560
โพสต์เมื่อ 6 ก.ย. 2560 เวลา 15:06 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
5
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ส.ค.60) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:07 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
6
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว23774 ลว.26 ก.ค.60 พร้อมแบบรายงานฯ (AMS ไตรมาส 4)
โพสต์เมื่อ 26 ก.ค. 2560 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
7
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2560) พร้อมแบบรายงานฯ (รวม3แบบ)
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา 10:58 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว23402 ลว.20 ก.ค.60 การตรวจราชการ ผต.นร. เขต17 รอบ2/2560
โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 เวลา 13:09 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
9
แบบฟอร์มข้อมูลพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 16:15 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
10 ' border=1 height=30 >
สิ่งที่ส่งมาด้วย_พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 15:10 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
11
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว10544 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 14:58 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
12
การรายงานผลตามประเด็นตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ.ฯ ตามหนังสือ ที่ ตก0017.2/ว4089 ลว.7มีค60
โพสต์เมื่อ 8 มี.ค. 2560 เวลา 08:49 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
13
การตรวจราชการของผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ประจำปี 2560 รอบ1 (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และแบบรายงานฯ)
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2560 เวลา 14:26 น. (ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
14
เอกสารการรายงานข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 เวลา 10:36 น. (ดาวน์โหลด 415 ครั้ง)
15
การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด) จังหวัดตาก ตามหนังสือ ตก0017.2/ว2441 ลว. 8 ก.พ.60
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2560 เวลา 16:21 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
16
ประเด็นตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และนายอำเภอ (Achievement Monitoring System)
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2560 เวลา 14:26 น. (ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
17
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 เวลา 14:22 น. (ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
18
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก (อัพเดท ณ วันที่ 2 ก.พ.60)
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 เวลา 13:13 น. (ดาวน์โหลด 214 ครั้ง)
19
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว1734 ลว. 27 ม.ค.60 การสำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2560 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
20
คำชี้แจงในการใช้ระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
21
สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ (Achievement Monitoring System) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 (19 ม.ค.60)
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2560 เวลา 16:34 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
22
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบรายงาน (ตก 0017.2/ว664 ลว.12 ม.ค.60)
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2560 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานสำรวจสถานที่เก็บข้าวเปลือก ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่่ ตก0017.2/ว51146 ลว 28 พ.ย.59
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2559 เวลา 17:50 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
24
ป้ายประชาสัมพันธ์ถวายอาลัย (ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2559 เวลา 13:40 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
25
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือข้อราชการ ระหว่าง ผวจ.ตาก กับนายอำเภอ ผ่าน VCS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 1,223 คน
  เมื่อวาน 2,524 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,884 คน
  เดือนที่แล้ว 85,010 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,949,445 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา