พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ตก 0017.2/ว6966 ลว. 24 เม.ย.62
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2562 เวลา 15:37 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
2
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว5842 ลว.2 เมษายน 2562
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2562 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
3
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/3163 ลว.22 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2562 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
4
เอกสารประกอบ กิจกรรมในงานมหกรรมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นาฯ
โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:35 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
5
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นาฯ
โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:34 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
6
คู่มือการใช้งานระบบติดตาม ประเมินผล แผนงานโครงการฯ (PADME)
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:17 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
7
แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2562 เวลา 15:06 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
8
แบบตรวจสอบ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2562 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
9
หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2562 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย_สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
11
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:06 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
12
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.62)
โพสต์เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 13:28 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
13
TAT-Tak
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:47 น. (ดาวน์โหลด 689 ครั้ง)
14
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 22891 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561 เวลา 10:08 น. (ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม_ ตก 0017.2/ว 22891 ลว 16 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561 เวลา 10:06 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ 20598 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:26 น. (ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
17
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 8 ต.ค. 2561 เวลา 14:49 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย_สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) ๑๑๑๒/ว ๕๘๘๖
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา 15:36 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
19
เอกสารประกอบการบรรยาย(ช่วงเช้า) การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2561 เวลา 14:28 น. (ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
20
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบสงป.302)
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 16:55 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
21
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "สาระสำคัญของแผนชาติ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่"
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 92 ครั้ง)
22
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การประเมินผล การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และข้อสังเกต ข้อตรวจพบ"
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
23
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และฉบับทบทวน พ.ศ.2563"
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
24
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การเขียนแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดตากฯ"
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
25
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City "ตาก ๒๐๒๐"
โพสต์เมื่อ 6 ส.ค. 2561 เวลา 17:54 น. (ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,625 คน
  เมื่อวาน 1,923 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,992 คน
  เดือนที่แล้ว 118,400 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,997,461 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา