พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฯ
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบคำขอโครงการ
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
3
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/14509 ลว.29 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
4
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2562 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
5
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
6
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) แบบจ.1/กจ.1
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
7
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบ้ติราชการประจำปีของจังหวัด งบประมาณปี 2562
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:40 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
10
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2-ว10574 ลว.21 มิ.ย. 62 _ตามรายชื่อแจ้งท้าย
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 08:48 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
11
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ปลัดจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
12
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ท้องถิ่นจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
13
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๐๙๕ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
14
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:25 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
18
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12:23 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ตก 0017.2/ว6966 ลว. 24 เม.ย.62
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2562 เวลา 15:37 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
20
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว5842 ลว.2 เมษายน 2562
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2562 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
21
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/3163 ลว.22 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2562 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
22
เอกสารประกอบ กิจกรรมในงานมหกรรมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นาฯ
โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:35 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
23
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นาฯ
โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:34 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
24
คู่มือการใช้งานระบบติดตาม ประเมินผล แผนงานโครงการฯ (PADME)
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:17 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
25
แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2562 เวลา 15:06 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 1,102 คน
  เมื่อวาน 5,074 คน
  7 วันที่ผ่านมา 32,882 คน
  เดือนที่แล้ว 178,791 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,997,515 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา