พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ทำไมต้องเป็น Web Accessibility

โพสต์เมื่อ : 17 ตุลาคม 2556 เวลา 10:25 น.
จำนวนผู้อ่าน 728 คน
ทำไมต้องเป็น Web Accessibility?
            การทำเว็บไซต์ที่ไม่คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอล
            เมื่อ ความพิการ = ความบกพร่อง + อุปสรรค การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Web Accessibility จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กร ที่จัดทำได้เพิ่มมากขึ้น
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็น Web Accessibility
            ทางกฎหมาย: กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสาร บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ต้องอยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
            ทางธุรกิจ: ปัจจุบันสถิติข้อมูลในประเทศไทยมีคนพิการอยู่จำนวน 1,112,534 คน(ที่มา : ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น Web Accessibility จะทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถเข้าถึงได้จากบุคคลทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านได้มากขึ้น
            ทางสังคม/จริยธรรม: แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมกันเปิดโลกให้กับผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่มีอยู่มากมายบนโลกดิจิตอล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            ประเทศไทยมีกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2554-2563 ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในภาคสังคม (e-Society) ความว่า คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีสติปัญญาและความสามารถในการพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีความเอื้ออาทรและการแบ่งปันรวมถึง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในมาตรา 20 (6) กล่าวไว้ว่า "ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง"
            นอกจากนั้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได้มีการประกาศใช้ “กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554” โดยมีข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ในรูปแบบ วิธีการ  หรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม และ(2) การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 180 นับแต่วันประกาศ ( 20 พฤษภาคม 2554 ) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
 


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
คลังความรู้ หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 19 คน
  วันนี้ 4,334 คน
  เมื่อวาน 4,367 คน
  7 วันที่ผ่านมา 28,596 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,647,779 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา