พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดงาน"พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก” ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11:34 น.
จำนวนผู้อ่าน 156 คน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดงาน"พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก” ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน"พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก” ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการเริ่มต้นที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงถึงระดับโลก และเพื่อสร้างแนวทางตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาและนิทรรศการให้ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทำให้สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก” กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ “สืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวันดินโลก” พิธีมอบ “52,000 ฝายถวายพ่อ” โดยนายอำเภอแม่แจ่มและผู้แทน 3 หมู่บ้าน และกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างฝาย โดยภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณห้วยแก่งเขื่อนภูมิพล

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะรับสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขประชาชนโดยรวม
ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีนโยบาย Energy For All ที่มุ่งเน้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน เปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมีรายได้ และเป็นเจ้าของพลังงาน โดยบูรณาการแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บริหารจัดการพื้นที่ แบบโคก หนอง นาโมเดล เพื่อพัฒนาน้ำและอาหาร ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วน ที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ โดยให้ชุมชนช่วยกันรักษาป่า สร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ นำไปสู่การขยายความร่วมมือในทุกภาคีเครือข่ายต่อไป

ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เมื่อแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีบทบาทอย่างมากในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว และมุ่งมั่นน้อมนำ สืบสานศาสตร์พระราชา ว่าด้วย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับการจัดงานในวันนี้ กฟผ. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแสดงเจตจำนงเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้นำท้องถิ่นในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จำนวน 114 คน จาก 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคิด หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำและระบบนิเวศของป่าไม้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม จนเกิดการขับเคลื่อนงานใหญ่แบบจิตอาสาภาคประชาชนที่ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่แบบไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐเลย อาทิ การร่วมมือกันสร้างถนนและสร้างฝายภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่ม ได้มากกว่า 52,000 ฝาย ด้วยการเห็นผลในเชิงประจักษ์จากพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนี้เอง เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ กฟผ. เตรียมวางแผนงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ำ และลงสู่ระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่โดยรอบ 7 เขื่อนหลัก และ 3 โรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 2,120 คน
  เมื่อวาน 8,210 คน
  7 วันที่ผ่านมา 53,681 คน
  เดือนที่แล้ว 195,229 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,622,561 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา