การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (จังหวัดตาก)การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๘๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ **และที่แก้ไขเพิ่มเติม** [UPDATE ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔]
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๔๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"
[ผนวก ๑/๑ ค่าเช่าบ้านหัวหน้าส่วนราชการ]
[ผนวก ๑/๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ]
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๖๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก " [ผนวก ๑/๒ ข้อ ๒ การทำลายหนังสือ]
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๗๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก [ข้อ ๔.๑]"
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก [ ผนวก ๑/๑ ข้อ ๒ และ ผนวก ๑/๒ ข้อ ๓ – รถราชการ]

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๑๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๒๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๒๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๓๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๓๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"

การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (เฉพาะราชการส่วนภูมิภาค)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/ว๓๐๗๘๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตจังหวัด
- แบบรายงานข้อมูลปัญหาการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตจังหวัด

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๔๔๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๔๓๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๔๓๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๒๕๙๒๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๘๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ)

พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และการรวบรวมข้อมูลปัญหาการมอบอำนาจ
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ >
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานข้อมูล
- พระราชกฤษฎีกา

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๑๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๑๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก"

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ : update ๓๐ ก.ย. ๕๘)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว๑๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๒๙ / ๒๕๕๘ ล งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๓๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๓๑ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ : update ๓๐ ก.ย. ๕๘)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗. ๓ / ว ๑๕๖๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๓๒ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ : update ๒๑ ก.ค. ๕๘)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว๑๑๔๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๕๘๘ / ๒๕๕๘ ล งวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ : update ๒๐ มี.ค. ๕๘)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว๔๖๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๖๐๘ / ๒๕๕๘ ล งวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๖๐๙ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๖๑๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ : update ๒๐ มี.ค ๕๘)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗. ๓ / ว ๔๖๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๖๑๑ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ )
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๑๗๑๐๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๐๓๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๐๓๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๐๓๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ )
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๑๗๑๐๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๐๓๕ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๖๙๖๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๑๔๑ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๑๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๑๔๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ)
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๖๙๖๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๑๔๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- บัญชีลำดับอาวุโสในราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๗)


การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๑๗๑๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๕๕ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๕๖ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
- คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๕๗ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
- หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๓ / ว ๑๗๑๔๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ <br> - คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๓๕๘ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
- บัญชีลำดับอาวุโสในราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗)
- บัญชีลำดับอาวุโสในราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๗)