จังหวัดตาก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดตาก

กิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 18 ก.พ. 2563 ที่ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ บทบาทท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 500 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อนำไปขยายผลและขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
ปัจจุบันจังหวัดตากมีจำนวนสมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) ดังนี้ สมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน มีสถานศึกษาฯ จำนวน 326 แห่ง สมัครแล้ว 119 แห่ง ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 116 แห่ง สมัครแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 3 แห่ง ยังไม่ได้สมัคร 207 แห่ง สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดตาก มี อปท. จำนวน 69 แห่ง สมัครจำนวน 19 แห่ง ขึ้นทะเบียนแล้ว 18 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 1 แห่ง และยังไม่ได้สมัคร 50 แห่ง ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2

picture3
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. "การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5" ระหว่าง วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี "ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://th-th.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
https://www.dailynews.co.th/article/639033
https://www.youtube.com/watch?v=c6vUS0-mN-4


ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริบทบาทท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและองค์กรเอกชน ณ ห้องประชุมอินทรคีรี 5 ชั้น 1 โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตาก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ บทบาทท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรเอกชน ซึ่งวันนี้จังหวัดตากได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก (อพ.สธ. - ตก.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ​​​​​​​​​​​​​​​​

picture1

picture2จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

picture1

picture2

 

 

 

 

 

This template downloaded form free website templates