กิจกรรมงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปีของการก่อตั้งอาเซียน
กิจกรรมงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปีของการก่อตั้งอาเซียน
Last update. 26 สิงหาคม 2555 19:35

      ด้วยวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) โดยที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘      ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ดังมีรายละเอียดของกิจกรรมปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๑


      ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดผู้เข้าแข่งขัน ๒ คน อาจารย์ ๑ ท่าน และนักเรียนมาร่วมให้กำลังใจ ๒ คน ในวันและเวลาดังกล่าว 


      หากโรงเรียนของท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมได้โปรดแจ้งชื่ออาจารย์และนักเรียนในแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และส่งคืนให้กระทรวงการต่างประเทศภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  


      หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-643-5217 อัลบั้มภาพ : กิจกรรมงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปีของการก่อตั้งอาเซียน