ผลสำเร็จของการจัดการอบรมครู กทม. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ผลสำเร็จของการจัดการอบรมครู กทม. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
Last update. 26 สิงหาคม 2555 19:44

ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการอบรมครู กทม. ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ครูจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ทุกแห่ง ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการของสำนักการศึกษา กทม. จำนวน 500 คน โดยหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนและความเข้าใจในเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนที่จะถูกนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่นักเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

การอบรมครั้งนี้ประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจทั้งต่อเนื้อหาของการบรรยายจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการเสวนาซึ่งเน้นมุมมองจากสื่อสารมวลชน และสื่อความรู้ซึ่งกรมอาเซียนได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วม อาทิ เอกสารรวบรวมรายละเอียดและดีวีดีเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสในการพบปะและขยายเครือข่ายระหว่างกันอีกด้วย

สาระสำคัญของการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่อง พัฒนาการของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของไทยที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของภาคการศึกษาในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพื่อให้สามารถแสวงประโยชน์จากโอกาสและในขณะเดียวกันรับมือกับประเด็นท้าทายจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างดีต่อไปอัลบั้มภาพ : ผลสำเร็จของการจัดการอบรมครู กทม. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน