รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
Last update. 26 สิงหาคม 2555 20:05

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๕ รวมทั้งการหารือเต็มคณะและการหารืออย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการประชุมดัง กล่าว ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งภายหลังการประชุม นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ สรุปสาสำคัญได้ ดังนี้


๑.  ที่ประชุมได้ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ตลอดจนได้หารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน
๒.  ภายใต้ระเบียบวาระการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงวิกฤตยูโรโซน โดยได้แสดงความเห็นว่าแม้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีพื้น ฐานที่แข็งแกร่ง แต่อาเซียนมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องควรหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน กันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
๓.  ในเรื่องเมียนมาร์ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ว่าประชาคมระหว่างประเทศควรที่จะตระหนักถึงบทบาทของประธานาธิบดีเมีย นมาร์ในการผลักดันการปฏิรูปต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ประชาคมระหว่างประเทศจึงควรสนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีเมียนมาร์ รวมทั้งสนับสนุนให้นางออง ซาน ซูจี ทำงานร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาร์ เพื่อให้กระบวนการปฏิรูปเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน  ในการนี้ อาเซียนควรสนับสนุนเมียนมาร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรต่างๆ ต่อไป
๔.  รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวยินดีกับการที่สหรัฐฯ ได้เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ โดยมองว่าสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมเสถียรภาพ และความมั่งคั่งของภูมิภาค ทั้งนี้ ในการดำเนินความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ สหรัฐฯ ควรเน้นความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
๕.  รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความเจริญ เติบโตและความมั่นคั่งของภูมิภาค อาเซียนและจีนจึงไม่ควรมองเรื่องทะเลจีนใต้ ในลักษณะความขัดแย้ง แต่ควรมองว่าจะนำไปสู่โอกาสสำหรับความร่วมมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย ในฐานะที่ไทยจะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีน ไทยจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนว ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) และดำเนินการเพื่อให้กระบวนการยกร่างแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) คำนึงถึงความเห็นและความสบายใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอัลบั้มภาพ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน