โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเรื่อง
โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเรื่อง
Last update. 26 สิงหาคม 2555 21:22

       กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้จัดโครงการอบรม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วทุกภูมิภาค ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมฟูรามา เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเชิงลึกที่ถูก ต้องเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อคณะอาจารย์เหล่านี้จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการถ่ายทอดให้แก่นัก ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอน จุดประกายความคิด พัฒนาหลักสูตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวางต่อไป


        ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ กรมอาเซียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจากทุกภูมิภาคกว่า ๑๓๐ ราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อธิบดีกรมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมิติของ ความร่วมมืออาเซียนในทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สาระสำคัญของการบรรยายยังครอบคลุมเรื่องแนวคิด ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยอาจารย์สามารถเป็นผู้ที่มีบทบาทนำในการเตรียมความพร้อมของไทยได้เป็น อย่างดี โดยเฉพาะในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของเยาวชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสและสามารถรับมือกับความท้าทาย ตลอดจนคุณสมบัติที่คาดหวังจากพลเมืองไทยในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


       การอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยผู้เข้าร่วมให้ความสนใจทั้งต่อเนื้อหาของการบรรยาย และสื่อความรู้ซึ่งกรมอาเซียนได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วม อาทิ เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หนังสือ ASEAN Mini Book ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างอา เซียนกับประเทศคู่เจรจา และแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสพบปะ ขยายเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในแต่ละ ภูมิภาคต่อไปอัลบั้มภาพ : โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเรื่อง