กำเนิดอาเซียน กำเนิดอาเซียน

        สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ“อาเซียน (ASEAN)” ถือกำเนิดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยความคิดริเริ่มจากรัฐบาลไทย ด้วยความมุ่งหวังว่าความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาประชาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยให้ฟันฝ่าความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคสงครามเย็นไปได้ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ส่งรัฐมนตรีว่การกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่บ้านแหลมแท่น ชายหาดบางแสน รวมสามวัน จากนั้น เช้าวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ จึงมีพิธีลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” หรือ “ปฏิญญาอาเซียน” ก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นอย่างเป็นทางการ

        กระแสข่าวก่อตั้งสมาคมอาเซียนแพร่กระจายทั่วภูมิภาค และได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนพลเมืองของรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนทั้งห้าประเทศ อาเซียนมุ้งหวังที่จะสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคต่อไปในอนาคตโพสต์เมื่อ : 4 กันยายน 2555 11:47