ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เป็นภาพรวมของความเป็นประชาคมร่วมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งถูกค้ำหนุนด้วยสามเสาหลักหรือสามประชาคม แยกตามสาระของกิจกรรม คือ 

        ๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

        ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

        ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดแผนการปฎิบัติงานตามปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกาศเมื่อปี ๒๕๕๐ มุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่เจริญมั่งคั่ง  มั่นคงลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจลงไปให้มาก  ทำให้อาเซียนพัฒนาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันภายในปี ๒๐๑๕ อาเซียนจะต้องทำมาค้าขายเคลื่อนย้ายสินค้าและเปลี่ยนบริการ และลงทุนข้ามพรมแดนกันอย่างเสรีก็จะสามารถเดินทางไปมาหางานทำใน ๑๐ ประเทศได้อย่างสะดวกและเสรีเช่นเดียวกันการแข่งขันกันเข้าทำงาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในประเทศอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง จะมีคนสมัครงานจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน มาสมัครแข่งขันเพื่องานเดียวกันอย่างเสรี เช่นกัน อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีของรัฐสมาชิกโพสต์เมื่อ : 26 สิงหาคม 2555 20:53