กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน

          แต่แรกเริ่ม อาเซียนดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกโดยอาศัยปฎิญญา  ความตกลงและคำประกาศอันถือเป็นมติจากที่ประชุมระดับต่างๆ ไม่มีกรอบทางกฎหมายใดๆ  เป็นกฎข้อบังคับที่ชัดเจนตายตัวเป็นทางการ  จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปฎิญญากัวลาลัมเปอร์  ประกาศให้อาเซียนมีกฎข้อบังคับเป็นทางการเสมือนรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รัฐสมาชิกทั้งสิบ ยึดเป็นกรอบปฎิบัติร่วมกันที่ทุกฝ่ายจะต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัด กฎข้อบังคับเสมือนเป็นกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนี้ เรียกว่า "กฎบัตรอาเซียน" ซึ่งวางโครงสร้างการทำงานของอาเซียนไว้โดยละเอียดชัดแจ้ง  ผู้นำอาเซียนลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ ที่สิงคโปร์  และมีผลบังคับใช้เป็นทางการในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ งานฉลองการมีผลบังคับใช้กฎบัตรอาเซียนจัดที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจากการ์ตา นับแต่นั้นเป็นต้นมาการทำงานตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียนก็ทำให้อาเซียน มีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนเป้าหมายปลายทางในการสร้างและหลอมรวมประชาคมชาวอาเซียนในสิบประเทศให้เป็นประชาคมเดียวกัน จึงเริ่มเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโพสต์เมื่อ : 27 สิงหาคม 2555 11:33